footer.php

<?php
/**
* The template for displaying the footer
*
* Contains the closing of the “site-content” div and all content after.
*
* @package WordPress
* @subpackage Twenty_Fifteen
* @since Twenty Fifteen 1.0
*/
?>

</div><!– .site-content –>

<footer id=”colophon” class=”site-footer” role=”contentinfo”>
<div class=”site-info”>

<?php
/**
* Fires before the Twenty Fifteen footer text for footer customization.
*
* @since Twenty Fifteen 1.0
*/
do_action( ‘twentyfifteen_credits’ );
?>
<!– bat dau chinh sua –>
<p>
&copy; Mộc Gia Đình
</p>
<!– dong bang link cua nha san xuat
<?php
if ( function_exists( ‘the_privacy_policy_link’ ) ) {
the_privacy_policy_link( ”, ‘<span role=”separator” aria-hidden=”true”></span>’ );
}
?>
<a href=”<?php echo esc_url( __( ‘https://wordpress.org/’, ‘twentyfifteen’ ) ); ?>” class=”imprint”>
<?php printf( __( ‘Proudly powered by %s’, ‘twentyfifteen’ ), ‘WordPress’ ); ?>
</a>
–>
</div><!– .site-info –>
<!– ket thuc chinh sua –>
</div><!– .site –>
<!–
===========them widget vao footer
–>
<?php if ( !function_exists(‘dynamic_sidebar’) || !dynamic_sidebar(“Name of Widgetized Area”) ) : ?>
<?php endif;?>
<!–
=========ket thuc them widget vao footer
–>
<?php wp_footer(); ?>

</body>
</html>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *